پیگیری بلیت پیگیری بلیت
نمایش مادر
228 تعداد کل صندلی ها
195 تعداد صندلی های باقیمانده
75 مدت اجرا
مهدی پاکدل مهدی پاکدل
نسرین احمدی نسرین احمدی
نمایش مادر نمایش مادر نمایش مادر نمایش مادر
انتخاب نوبت اجرا
شنبه 20 فرودین سالن شهرما ( ساعت : 20:30 ) Circel