پیگیری بلیت پیگیری بلیت
نمایش جنایات و مکافات
260 تعداد کل صندلی ها
248 تعداد صندلی های باقیمانده
135 مدت اجرا
رسول احمدیان رسول احمدیان
نادر احمدی نادر احمدی
نمایش جنایات و مکافات نمایش جنایات و مکافات نمایش جنایات و مکافات نمایش جنایات و مکافات
انتخاب نوبت اجرا
سه شنبه 20 مهر 1399 سالن ایرانشهر ( ساعت : 20:15 ) Circel